فرايند تأمين عبارت است از تهيه موارد زير از منابع خارج از شركت شامل:

بديهي است كه كيفيت و هزينه تأمين مستقيماً بر روي كيفيت محصول / خدمت شركت و بهاي تمام شده آن اثر مي گذارد .

 نرم افزار يكپارچه رمس در ماژول مديريت فرايند تأمين شامل بخش هاي زير است :  

  1. ارزيابي تأمين كنندگان
  2. گردش كار خريد / برونسپاري 
  3. مديريت حقوقي و قرارداد ها
  4. ارزيابي كيفي فرايند تأمين با شاخص هاي پايش اثر بخشي و كارايي مرتبط
  5. ثبت استراتژي هاي ، خط مشي ها و اهداف كمي سازمان در حوزه تأمين

توجه داشته باشيد عملكرد هر فرد/ واحد دقيقاً در سامانه قابل رديابي است .

ماژول مديريت فرايند تأمين رمس ، قابليت تجميع و يكپارچگي با ساير ماژول هاي چهل گانه رمس ( نظير مديريت مالي ، مديريت انبار ، اتوماسيون اداري و .... ) و نيز ساير نرم افزارهاي جاري در شركت ها را دارد .

تفصيل و تلخيص داده هاي ثبت شده در سامانه رمس امكان بهره برداري تصميم سازان و تصميم گيران را در سطوح مختلف  بر حسب اختيارات و نياز اطلاعات ايشان ( نظير داشبورد مديريت) را فراهم مي آورد .  

از ديگر قابليت هاي نرم افزار رمس ميتوان به تنظيم حدود كنترلي جهت تصميم گيري هاي خريد/ برونسپاري ، اعلام اخطار شرايط و زمان هاي كليدي قراردادها و امكان بهره مندي از مشاوره براي افراد تصميم گير از بخشها / افراد مختلف سازمان اشاره نمود.