مقدمه

نظام حسابداري به عنوان مرجع مراودات و گردش ها و مانده هاي حسابها به عنوان مغز و كنترل كننده جريان نقدينگي كسب و كار مطرح است.

كيفيت و چگونگي اين كنترل و حساسيتهاي كسب و كار و همچنين چگونگي نگهداري حسابها تخصصي است كه مديران مالي به تشخيص و تجربه خود موقع استقرار نرم افزار حسابداري در قالب چينش حسابها بر سيستم حسابداري اعمال ميكنند.

در يك نرم افزار يك پارچه و كامل و در نرم افزارهاي ERP نيز تمام ماژولها و نياز كسب و كار در نرم افزار وجود دارد و سيستم حسابداري به عنوان محور عمليات مالي از بقيه ماژولها اسناد حسابداري را دريافت ميكند و بديهي است كه ساير زير سيستم ها از طريق چينش حسابها با آن يكپارچه مي شوند.

در حالت يكپارچگي كامل ما سندي براي ثبت دستي در سيستم حسابداري نداريم و همه اسناد از زير سيستمهاي ديگر به شكل اتوماتيك صادر ميشوند. وظيفه صدور سند در واحد مالي بيشتر تبديل به وظيفه كنترل و نظارت بر اسناد ميشود.در نظام مالي رمس براي شركت با ماهيت EPC  تفكيك پروژه ها در قالب قوائد حسابداري بهايابي و هزينه هاي كالاي در جريان ، تسيهم ، سربار و ... مديريت ميشود و محاسبات قيمت تمام شده پروژه ها در سيستمهاي رمس انجام و اسناد مربوطه صادر ميشود.


ساختار تفصيل ها و گروه هاي تفصيلي:

ساختار چينش حسابها مطابق با قواعد حسابداري بهايابي و براي پوشش نياز ساختار مالي شركت هاي EPC طراحريزي شده است و در چينش آن از مشاوره حسابداران خبره كمك گرفته شده است.

به هنگام استقرار نظام مالي رمس طرحريزي حسابها در اختيار واحد مالي قرار گرفته و پس از تاييد شروع به كار ميشود.

اسناد مالي سالهاي قبلي يا افتتاحيه تا حد ممكن از سيستمهاي قبلي به سيستم حسابداري رمس به صورت پيش فرض منتقل ميشود.