گردش كلي اطلاعات در بهروش RAMS

گردش اطلاعات به شكل يكپارچه  در سازمان با ماهيت ساخت و ساز گستردگي زيادي دارد و معمولا در حال حاضر مشكل و چالش پيش روي اين سازمانها در ايران ايجاد همين يكپارچي است.

مشكلي كه در ساختار غير يكپارچه وجود دارد بروز مغايرت ها و عدم شفافيت مسئوليتها و كنترلهاست و بر همين اصل هم عمده  چالش يكپارچگي گردش اطلاعات رفع اين مشكلات درون سازماني است تا وجود ابزار نرم افزاري.

نكته مهم اين است كه ، اگر چه رسيدن و حركت در مسير اين يكپارچه گي بخش مهمي از ايجاد زير ساخت بهره وري است و پله اي از پله هاي ERP  ولي اطلاق سطح  ERP  به اين سطح از نظر سياق ERP نيست و رسيدن به اين سطح به عنوان MIS يا همان سطح گردش يك پارچه اطلاعات است.

ميتوانيد اين طبقه بندي سطوح مكانيزاسيون نرم افزاري و سطوح سازماني را در فلسفه رويكرد ERP  سياق مطالعه فرماييد.