جريان ارتباطات و گردش كالا در حوزه لجستيك و انبارداري بهروش رمس

جريان گردش كالا در ماهيت ساخت و ساز يكي از مهترين حوزه ها است. در كنار كنترل ها تامين به موقع نياز پروژه ها و اطلاع آنلاين از ميزان موجودي ها مديريت تامين و خريد هم باتوجه به پراكندگي پروژه ها چالش بر انگيز است.

راهكار رمس با تركيب يكپارچه تمام بخش هايي كه در آنها كالا گردش ميكند يعني از انبار داري تا خريد و تامين و فروش و اموال و ابزارآلات و... تمام اين پروسه ها را به شكل يكپارچه مديريت ميكند.

مزيت هاي اين حوزه