نظام مديريت كارها (Tasks) و كنترل پروژه در بهروش رمس

در جريان كنترل پروژه در راهكار ساخت و ساز رمس براي كنترل جريان كارها كاربرد دارد. معمولا كنترل پروژه در شركتهاي با ماهيت ساخت و ساز صرفا براي كنترل جريان پيشرفت پروژه هاس ساخت و ساز انجام ميشود و عطف به تجربه واحد كنترل پروژه بيشتر نقش گزارش دهي دارد تا كنترل پروژه.

در راهكار رمس با شناسايي محدوديتها و نقاط ضعف جريان كنترل پروژه در دل سيستم يك پارچه مديريت شده و كنترل پروژه يا كنترل جريان كارها صرفا به كارهاي مستقيم پروژه محدود نمي شود.

وجود پرتال خارجي براي ارتباط پيمانكارها با جريان كارها نيز باعث كم رنگ تر شدن معضل گفته شده در فوق ميشود.

در شركتها معمولا از MSP يا Primavera  براي كنترل پروژه استفاده ميشود.  سياق امكان كار به دو روش ذيل را دارد:

  1. ارتباط با MSP و دريافت اطلاعات روي آن براي شركتهايي كه امكان انتقال كارهاي جاري پروژه را روي سياق ندارند.
  2. نظام كنترل پروژه سياق كه قابليتهاي MSP را به كاربر ميدهد بعلاوه قابليتهاي بيشتر كه معطوف به يكپارچگي است.

نكته مهم تفاوت ديدگاه و عملكردي در اين دو شكل است: در مدل MSP معمولا كارها انجام و سپس در MSP ثبت ميشود ولي در راهكار رمس سعي ميشود كارها با رمس انجام شود و اعلام انجام آنها اتوماتيك جريان كنترل پروژه را شكل ميدهد.