نظام شعب و كنترل همزمان همه پروژه ها در RAMS

وجود پروژه هاي متعدد در شركتهاي با ماهيت ساخت و ساز كه معمولا در سطح كشور يا در سطح شهر پراكنده هستند و نياز به كنترل و تزريق منابع به آنها ومسئوليتهاي و ماهيت كار يكي از چالشهاي مهم RAMS  است.

نظام شعب در ساختار به روش RAMS شرايطي را به وجود مي آورد كه در آن هر پروژه كارهايي مانند تنخواه داري و ثبت و كنترل و تاييد صورت وضعيت ها و موجودي نقد و بانك و كالا و حقوق و... را راسا انجام ميدهد به نحوي كه گويا نرم افزار تنها براي آن شعبه است(اطلاعات ساير شعب مشاهده نميشود) ولي در دفتر مركزي همه شعب روي همديگر مديريتي  ميشوند.

سياست گذاري جمعي از دفتر مركزي يكي شدن ساختار اطلاعات پايه كنترل و نظارت يك پارچه صورت مالي جدا براي هر شعبه + صورت مالي تجميعي و اطلاع آنلاين از وضعيت همه پروژه ها و كاهش شديد هزينه ها و ده ها مزيت ديگر در اين بخش از بهروش رمس اتفاق ميافتد.