سيستم قرارداد هاي پيمانكاري  و كنترل صورت وضعيتها در بهروش رمس

شركتهاي ساخت و ساز معولا جريان كار پروژه ها را با مجموعه اي از قراردادهاي پيمانكاري اعم از ساخت و نظارت و مشاوره و... پيش ميبرند كه نتيجه آن تعدد قراردادها و نياز به كنترل پرداختها و نظارت بر شرايط و الزامات قانوني و... خواهد بود.

در بخش قراردادهاي بهروش RAMS  تمام جريان عقد قرارداد تا نظارت و تاييد و پرداخت صورت وضعيت ها و... به شكل يكپارچه و با مجموعه اي از پروسه ها ( قابل تغيير به سليقه سازمان) انجام ميشود.

ارتباط پيمانكاران با سازمان ما نيز به واسطه يك پرتال خارجي تحت وب مديريت و ساده سازي شده است.