سيستم حسابداري  تحت وب سياق


سيستم حسابداري به عنوان مرجع تمام مراودات مالي در يك مجموعه داراي بيشترين سطح اهميت در يك سيستم يكپارچه مي­باشد. در يك نگاه كلي نرم افزار مالي و حسابداري را مي توان در سه حوزه تعريف سرفصل حساب، صدور اسناد حسابداري و گزارشات تقسيم بندي كرد. در يك نگاه جامع و نوين بايد تاكيد كرد سيستم حسابداري به عنوان محل تجميع تمام اسناد اتوماتيك صادر شده طي عمليات هاي صورت گرفته در ساير سيستم هاي يكپارچه نرم افزاري مي باشد و نقش كنترل و جمع بندي اين اطلاعات را بر عهده دارد.


امكانات
مزايا
نمونه اي از تصاوير سيستم حسابداري :

  1. تعريف سرفصلها