سيستم انبارداري تحت وب سياق

انبارداري

نرم افزار انبار به عنوان كنترل كننده كليه تبادلات كالايي در سيستم هاي يكپارچه به خصوص در شركت هايي با فعاليت هاي توليدي و بازرگاني مطرح بوده و نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. ارتباط سيستم انبارداري با ساير سيستم ها از قبيل نرم افزار فروش، تداركات داخلي و نرم افزارهاي حوزه صنعتي از طريق دريافت دستورات ورود كالاهاي خريداري شده يا خروج كالاهاي فروش رفته و همچنين كنترل صحت گردش كالا جهت برآوردن نيازهاي اين سيستم ها از اهميت بالايي برخوردار است.


قابليت هاي كلي

اطلاعات پايه:

عمليات انبار:

عمليات انبارگرداني:


ارتباط با سيستم حسابداري:


سطوح دسترسي:


گزارشات:


بهار 1399
نمونه هايي از تضاوير ماژول انيار