سيستم تامين كالا

سيستم تامين كالا در مجموعه هاي بزرگ كه فرآيند خريد كالا چه به صورت داخلي و چه به صورت خارجي در آنها به صورت گسترده مي باشد كاربرد دارد. اين سيستم جهت كنترل جريان خريد داخلي يا خارجي كالا، محاسبه قيمت تمام شده كالاي خريداري شده، از طريق برقراري ارتباط با سيستم انبار و حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد .


امكانات


مزايا


نمونه تصاوير​​​​​​​