تشكيلات و چارت سازماني

سيستم تشكيلات به عنوان يكي از اصلي ترين سيستمهاي حوزه منابع انساني است كه تعيين كننده روابط بين پستها و واحد ها مي باشد و امكان نگهداري سوابق را مهيا مي سازد.

همچنين سبب تسهيل مديريت روابط پستها و مشخص كننده وظايف هر گروه مي باشد.


امكانات


مزايا