پرسنلي

نرم افزار پرسنلي يكي از مهمترين سيستم‌هاي حوزه منابع انساني مي باشد . كه در آن كليه امور مربوط به پرسنل و نگهداري سوابق شغلي و شخصي پرسنل به صورت مكانيزه مديريت مي گردد.


امكانات


مزايا