سيستم احكام

از وظايف مهم واحد منابع انساني، كارگزيني يا جذب پرسنل جديد در يك كسب و كار است. كارگزيني در سازمان‌ها به يك سري اقدامات از جمله استخدام، ارتقاء شغلى و تعيين ميزان دستمزد كاركنان اطلاق مي‌شود. امروزه وجود سيستم احكام و كارگزيني كه بتواند تمام اطلاعات منابع انساني را در يك پايگاه داده نگهداري كند؛ يك ضرورت اجتناب ناپذير است.


امكانات