بهاي تمام شده

زير سيستمي است كه جريان گردش مواد و زمانبندي و واقعيت توليد محصول را رصد و هزينه ­هاي انجام شده براي محصول را

جمع ­بندي و تسهيم و روي محصول توليد شده قرار مي­دهد.

گزارش وضعيت استاندارد و واقعيت توليد كالا را ميتوان تهيه كرد و انحراف از پيش بيني را بررسي و كنترل كرد.

عوامل موثر در بهاي تمام شده كالا : مواد اوليه، دستمزد مستقيم، هزينه هاي سربار ساخت، مواد غيرمستقيم، دستمزد غيرمستقيم، ساير هزينه هاي سربار


امكانات


مزايا