رويكرد ERP در  سياق در اجراي پروژه هاي بزرگ نرم افزاري 

تجربه سال هاي متمادي در استقرار نرم افزارها براي شركتهاي بزرگ ايراني اين شركت را به روش اجراي خاصي از پروژه ها هدايت كرده است كه اصطلاحا به آن رويكرد ERP اتلاق ميكنيم.


نكات و متغير هاي پيش فرض كه ما را به اين روش اجرايي سوق داده اند موارد ذيل هستند:

 1. استاندارد هاي اجراي پروژه هاي ERP  مشخص است ولي در بازار ايران تعاريف كمي متفاوت تر براي آنها تعيين و عرف شده است. در نگاه ساده تفاوت و كيفيت محصولات نرم افزاري به سادگي قابل احصا نيست و به اين علت تصميم گيري ها از نگاه مديريتي از متغير هايي مانند ادعا و قيمت (كم يا زياد) و حجم و بزرگي شركت ارايه دهنده و كيفيت ارايه و نيز معرف تاثير بيشتري ميگيرد تا از كيفيت محصول و استانداردها.
 2. استقرار نرم افزار در يك سازمان چالش هاي زيادي را در جريان كار سازمان ايجاد ميكنند. جنس چالش ها اكثرا اجبار به ايجاد نظم است كه طبيعتا در بدنه سازمان نسبت به انجام آن مقاومت وجود خواهد داشت.
 3. نرم افزارها در شركتهاي بزرگ پس از انتخاب و خريد به سادگي قابل تعويض نيستند. داده هاي وارد شده در نرم افزار و چالش استقرار مجدد و كانورت داده ها و... باعث اين پيچيدگي ميشود.
 4. معمولا تجريه هاي متعدد نه چندان موفق در تمام شركتهاي بزرگ در خصوص نرم افزار اتفاق افتاده است كه ذهنيت مديران از آنها تاثير ميگيرد.
 5. اتصال واحد ها به همديگر و يك پارچگي در نرم افزارها به معني كمتر كردن اختيارات و بيشتر شدن كنترل ها و قواعد در بين مديريت هاي مياني سازمان است. با وجود مزاياي فراوان در برخي موارد مديران مياني اين محدوديت ها را در واحد هاي خود ترجيح نميدهند.
 6. استفاده از ظرفيتهاي پروسه محوري مزاياي زيادي دارد كه سازمانها دنبال آن هستند. ولي پيش نياز BPMS استقرار درست سيستمهاي يكپارچه است. عدم رعايت اين پيش نياز در خيلي از پروژه ها اتفاق ميافتد و باعث شكست پروژه ها ي BPMS ميشوند.در رويكرد ERP سياق 

مكانيزاسيون نرم افزاري با نگاه به وضعيت و انتظار فعلي سازمان شروع و برنامه ريزي و اجرا ميشود ولي ظرفيت ارتقا و توسعه در پله هاي بالاتر سازماني در همين زير ساخت با توجه به ارايه محصول بر بستر ERP سياق به شكل جامع ديده ميشود.


عطف به نكات فوق و الزامات و استاندارد هاي اجراي پروژه هاي ERP شركت راهكار نوين سياق روش اجرايي رويكرد ERP را به مشتريان خود پيشنهاد ميدهد. در اين روش

 1. اينكه يك دفعه تمام نرم افزارهاي قبلي سازمان جمع شده و يك نرم افزار جديد جايگزين آنها شود هزينه ها و چالش هايي تحميل ميكند كه معمولا براي كسب و كار قابل تحمل نيست. بر اين اساس حركت در مسير مكانيزاسيون نرم افزاري در قالب يك پروژه جامع ولي به شكل پله پله تعريف ميشود.
 2. تمام حوزه هاي سازمانها(مالي  و اداري و صنعتي و لجستيك و...) معمولا در يك سطح نيستند. برنامه هاي عملياتي هر حوزه به نسبت وضعيت جاري آن حوزه در آن سازمان تدوين بايد گردد.

مثلا تجربه حوزه هاي اداري  و گردش نامه به شكل پروسه محور ممكن است موجود باشد ولي تجربه حوزه صنعتي و گردش كار توليد هنوز هيچ كاري نشده باشد. چينش پروژه نسخه خاصي است بر اساس وضعيت همان سازمان

 1. رعايت پيش نياز ها و الزامات اوليه مهم و غير قابل اغماض است: استقرار سيستم حسابداري به عنوان مغز اين نظام و سيستم انبار قلب آن و سيستم تشكيلات جزو مهم ترين فازهاي پروژه است. صحت استقرار و عملكرد اين چند سيستم پيش نياز ايجاد ساختار عملكرد درست بقيه سامانه ها است.


نظام گردش اطلاعات و استفاده از نرم افزار در كسب و كارها از نظر سياق در سطوح يا پله هايي طبقه بندي ميشود كه در شكل ذيل آمده است. لازم به ذكر است حوزه هاي مختلف سازمان ممكن است در پله هاي مختلف باشند.


 1. سازمان دستي
  1. رويدادهاي مالي و اداري سازمان در اسناد كاغذي ثبت و بايگاني ميشود و  مديران سازمان در قالب گزارشات مديران پايين دستي از وضعيت سازمان مطلع ميشوند.


 1. سازمان جزيره اي در ماژول ها
  1. بخشهاي پركار سازمان مانند واحد حسابداري و فروش و... نرم افزارهايي را عملياتي و استفاده ميكنند ولي رابطه بين واحد هاي سازماني باز هم با ثبت و ضبط و گزارشات كاغذي است.


 1. سازمان جزيره اي در حوزه ها
  1. در حوزه مالي و حوزه اداري و حوزه نياز هاي خاص چند ماژول نرم افزاري به شكل يكپارچه عملياتي شده است ولي ارتباط بين مثلا حوزه اداري و احكام با حوزه مالي و فيش حقوقي و ساير نرم افزارهاي كاربردي وجود ندارد.


 1. سازمان يكپارچه- MIS
  1. همه نيازهاي سازمان به شكل يكپارچه و در دل يك نرم افزار جامع عملياتي و در حال استفاده است.


 1. سازمان فرآيند محور-  BPMS
  1. سازمان ياد گرفته است به جاي اينكه به نرم افزار به عنوان يك ابزار ثبت و نگهداري و گزارش گيري داده ها نگاه كند از نرم افزار در جهت مديريت بهتر جريان كارها و نگاه فرآيندي به كسب و كار انتظار داشته باشد و در جهت سادگي و سرعت و دقت از ابزار BPMS  استفاده كند.


 1. سازمان بهره ور-  ERP
  1. علاوه بر انتظار گردش سهل و درست انتظار انطباق نرم افزار با نيازهاي سازمان وجود دارد به نحوي كه تغييرات و جريان هاي نرم افزاري در جهت كمك به بهره وري و انجام كم هزينه جريان كارها و ايجاد ظرفيت توسعه باشد.


 1. سازمان هوشمند
  1. نرم افزار ياد گيرنده كه نظامهاي گردش اطلاعات و پروسه هاي سازماني را رصد كرده و ياد گرفته و ارتقا و ايجاد روالهاي بهره ور تر را در سازمان پيشنهاد ميدهد.لازم است توجه  شود كه نرم افزار ماهيتا براي جريان كار جاري و جريان كار سالهاي آتي سازمان خريداري و مستقر شده و داده هاي سازمان بر روي آن منتقل ميشود.  اينكه قابليت يا تكنيكي از نرم افزارها را سازمان فعلا نياز نداريد دليل اين نيست كه در آينده نيازي به آن نخواهد داشت. ارتقا سازمان به هر كدام از پله هاي گفته شده در طبقه بندي فوق در مدت كوتاهي باعث ايجاد انتظار از قابليت ها و مزاياي پله بالاتر خواهد شد.

لذا لازم است نرم افزار انتخابي در يك سازمان رو به رشد امكان ارايه تمام قابليتها و نيازهاي پله هاي فوق را داشته باشد.


نرم افزار سياق قابليت اجرا و ابزارهاي نرم افزاري لازم براي ارتقا سازمان شما را تا لايه سازمان بهره ور را داراست و آنرا به شما پيشنهاد ميكندجريان انجام كار در رويكرد ERP سياق

 1. در قدم اول گروه نرم افزاري سياق با بررسي وضعيت جاري مشتري و تهيه پروپزال مناسب در كنار سازمان شما قرار گرفته و براي حركت پله به پله حركت در مسير طبقه بندي شده فوق پيشنهاد اجرايي ارايه ميكند.
 2. تصوير كلي از مسير حركت پروژه و هدف گذاري ها و دستاورد ها تدوين و با مديران سازمان مورد بررسي و  تاييد قرار ميگيرد.
 3. تيم هاي استقرار و تيم هاي توسعه بسته به چينش پروژه در بخشهاي مختلف سازمان كار عملياتي را شروع ميكنند.
 4. كميته ERP  در محل مشتري شكل ميگيرد كه تعيين اولويتهاي كسب و كار و نظارت بر انجام و همچنين تعامل با مديران مياني سازمان و ارجاع بازخورد ها و نظريات را به كاشناسان سياق دور يك ميز مديريت ميشود.
 5. هر پله اي از هر بخشي از سازمان بعد از انجام مدتي را براي راهبري و ته نشين شدن تجربه و ايجاد فرهنگ سازماني تخصيص داده ميشود.
 6. جريان استقرار ماژولها سپس ايجاد پروسه ها و سپس بومي سازي و اختصاصي سازي در صورت لزوم در بخش هاي مختلف سازمان موازي هم حركت ميكنند. اين جريان ها در هر مسيري كه به نقطه دلخواه كارفرما ميرسد تحويل و از آن پس نگهداري ميشود.


​​​​​​​حتي در صورت ارايه يك پكيج يكپارچه نرم افزاري فقط در يك حوزه قابليت ارتقا نرم افزار شما را در آينده به كاركرد هاي BPMS و ERP و بومي سازي بدون تحميل هزينه هاي مضاعف و تغيير نرم افزار و كانورت داده و... در سامانه هاي سياق در نظر گرفته شده اند.


پاييز 1400